Modeko BIVANJSKI
sistem prilagajanja bivanjskim potrebam

Modeko MOBILNI
za vse oblike občasnega bivanja

Modeko HIBRIDNI
hiša za poplavno ogrožena območja

Modeko BIVAK
mobilno zavetišče