MODEKO BIVANJSKI
sistem prilagajanja
bivanjskim potrebam
MODEKO MOBILNI
za vse oblike
občasnega bivanja
MODEKO HIBRIDNI
hiša za poplavno
ogrožena območja
MODEKO BIVAK
mobilno zavetišče